2015-12-16

Öğrencilerimizin Dikkatine 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (Değişik:RG-30/1/2013-28544) (1)  

(1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar başvururlar ve mazeretlerinin ilgili program koordinatörlüğü/bölüm başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

 

Sınavlar

MADDE 16 – (4) (Değişik:RG-13/7/2015-29415) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

 

İntibak ve ders muafiyeti

MADDE 25 – (Değişik:RG-13/7/2015-29415) (4)

(1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

a) İntibak ve Ders Muafiyeti Kriterleri;

1) Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması,

2) Ders kredisinin (AKTS) veya ders saatinin eşit veya yüksek olması.

b) Öğrencilerin başarılı olduğu derslerin Üniversitemizdeki harf notu karşılıkları tespit edilerek öğrenci bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem mezuniyet durumuna geldiklerinde yapılır.

c) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 25 kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

ç) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır.